ShipsGo

軭RACAT荌LARA Y諲EL軰
DEN軿 ULA轙IRMASI LOJ軸T軰 S躌E荓ER軳軳 D軯軹ALLE轙軷軱MES?PROJES?/h3>

T黵kiye ihracat齨齨 黵黱 de餰ri temelli olarak analizi yap齦d齨da y鼁de 60抋 yak齨 bir oran齨 deniz ula⺶齬mas?yoluyla yap齦d?bilinmektedir. Ege 輍racat琮 Birlikleri ve ShipsGo i?birli餴 ile; deniz yolu konteyner tamac齦?kapsam齨da ihracat琮lar齧齴a y鰊elik tasarlanan proje ile a瘕da belirtilen 琮kt齦ar齨 sa餷anmas?ama鏻anmaktad齬;

 • Lojistik maliyetleri d黵mek,
 • Lojistik operasyonlar齨da etkinli餴 artt齬mak,
 • Tedarik zincirinin 鰊emli par鏰s?global deniz (konteyner) tamac齦齨da hem inbound (tedarik) hem de outbound (fiziksel da瘕t齧) amalar齨da limandan limana izlenebilirli餴 sa餷amak

Ege 輍racat琮 Birlikleri ve ShipsGo taraf齨dan yap齦an i?birli餴 sonucunda, Birliklerimiz 鼀eleri, y齦l齥 30 y黭leme i鏸n (koniento ve/veya konteyner) a瘕da belirtilen hizmetlerin t黰黱?點retsiz olarak alacakt齬. Bunun yan?s齬a, 鼀elere 揝hipsGo Akademi?ekibi 搇ojistik s黵e鏻erinde maliyetleri d黵mek?konulu uygulamal?e餴timler de verecektir.

 • Canl?Konteyner Takibi ve Release Alert/Gate-Out Bilgilendirme
  • Konteynerin canl?takibi,
  • Gecikmelerin anl齥 olarak paylalmas?
  • Aktarma liman齨a var ve ayr齦ta bilgilendirme,
  • Konteynerin son liman var齨da bilgilendirme,
  • Konteyner limandan 鏴kilmedi餴nde bilgilendirme (release alert)
  • Konteyner limandan 鏴kildi餴nde bilgilendirme (gate out)
 • B黷黱le㱮k Dashboard (Panel) Y鰊etimi & Y黭leme 輘tatistikleri
  • Dashboard 鼁erinden Master Koniento numaras?ile konteyner ekleme,
  • Excel ile toplu konteyner y黭leme,
  • T黰 y黭lemelerin ve konteynerlerin ayn?anda takibi,
  • Y黭lemelere ili⺧in istatistikler ve karla⺶齬ma olana瘕,
  • 辵beler i鏸n alt dashboard a鏰bilme ve alt dashboard hareketlerinin takibi
 • Rota Bazl?Transit S黵e ve Aktarma Bilgisi Arama
  • T黰 konteyner rotalar齨da karla⺶齬mal?armat鰎 ve transit s黵e arama olana瘕 ,
  • Alternatif liman 鰊erisi sunma,
  • S齥 kullan齦an rotalarda yeni bir servis (line) baad齨da bilgilendirme,
  • Armat鰎lerin ileti㱮m bilgilerine eri㱮m,
  • Arama yap齦an hatlarda onayl?ShipsGo Network 鼀esi lojistik ietmeleri ile ileti㱮m olana瘕 ve navlun sorgulamas?yapabilme.
 • Armat鰎 (shipping line) transit s黵e performanslar?
  • T黰 y黭lemelerin performans de餰rlendirmesi
  • Performanslara dayal?alternatif rota 鰊erilerin geli⺶irilmesi
 • Rota Bazl?Navlun Bilgisine Eri㱮m ve Teklif Alma Mod黮?
  • ShipsGo network 鼀esi g黺enilir partner抣ardan navlun tekliflerinin g鰎黮ebilmesi
  • G黺enilir partner抣ardan teklif talep edebilme olana瘕