HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 Bin Doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilecektir.

365bet足球网站Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı"na göre:

Son 3 takvim yılı itibariyle (2017, 2018 ve 2019) yıllık ortalama ihracatı;

 • 500 Bin ABD doları ile -10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmalara 1,
 • 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,
 • 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,
 • 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4,
 • 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5

yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Not: Son üç yıl rakamları dikkate alınmaktadır. Son üç yılda her yıl ihracat yapma şartı bulunmamaktadır.

365bet足球网站Pasaport almaya hak kazanan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenmektedir.

İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilecek, ayrıca firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Serbest bölgelerin yurt dışına satışları, söz konusu ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

365bet足球网站Söz konusu haktan faydalanabilecek firmaların yetkililerine, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından, mahkum olmaması devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatları bulunmaması kaydıyla 2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Hususi damgalı pasaport müracaatı, Ekonomi Bakanlığı'nın aracılığıyla üyesi oldukları İhracatçı Birliğine yapılacaktır.

İhracatçı Birlikleri, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve imza 365bet足球网站yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceledikten sonra, imzalanan talep formu, firma tarafından Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğünün onayına sunulacaktır.

Bölge Müdürlüğü onayını takiben ilgili İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne, Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu şahsen yapılacaktır.

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da pasaportun geçerlilik süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlü olacaktır.Karar uyarınca, hususi damgalı pasaport alabilecek durumdakilerin eş ve çocukları uygulamadan yararlanamayacaktır.

Not : 365bet足球网站EİB olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekteyiz. 2017/9962 Sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında yaptığınız başvuru sürecinde vermiş olduğunuz kişisel bilgiler, yalnızca bu amaçla işlenecek ve sadece yetkili kurumlar ile paylaşılacaktır.

Pasaport İşlemlerinde Değişiklik Talepleri Örnek Dilekçeler

İhracatçı Birliğinde gerekli olan belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. İhracatçı Firma Yetkilileri İçin Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu, (Formun ön ve arka yüzü tek yaprakta olmalıdır)
 3. 1 adet fotoğraf (Forma yapıştırılacak; biyometrik olması zorunludur.)
 4. Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Okunaklı)
 5. Firma Sahibi veya Ortağı İçin Başvurularda
  • Firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren ticaret sicil gazetesi; ibraz edilememesi halinde ise Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan firma durum yazısı.
  • (Anonim şirket yapısına sahip tüzel kişilerin hisselerinin devredilmesi sureti ile ortaklık yapısının değişmesi halinde iletilecek başvurularda firmalar tarafından firma sahibi veya ortağı olduğunu gösterir yönetim kurulu kararı ve pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı örnekleri gerekmektedir.)
 6. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin geçerli imza sirküleri aslı ve fotokopisi
 7. Firma Çalışanı Başvurularında
  • Müracaat sahibi firma çalışanı başvurunun yapıldığı tarih itibari ile geçmişe dönük 3 aylık Firma SGK Hizmet dökümü fotokopisi sunulmalıdır.

Nüfus İl Müdürlüklerinde Gerekli Olan Belgeler

 1. Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Aslı
 2. Pasaport alacak kişi için iki adet Biometrik Fotoğraf (cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun)
 3. Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont
 4. Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi

NOT:

 • Bu form düzenlendiği tarihten itibaren altmış (60) gün geçerlidir.
 • Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.
 • Hususi damgalı pasaport hak sahipliğinin ortadan kalkması halinde, durum firma tarafından derhal bölge müdürlüğüne ve bölge müdürlüğü tarafından derhal pasaportu veren İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne bildirilir.