DUYURULAR

TOPLANTI // 2019 Y齦?Genel Kurul Toplant齦ar齨齨 Ertelenmesi (諲EML?
( 18 Mart 2020 莂rmba )

Say齨 躽emiz;

輑gi: 06.03.2020 tarihli duyurumuz.

365bet足球网站 Bildi餴niz 鼁ere, ilgide yer alan duyurumuz ile Birliklerimizin 2019 y齦?Ola餫n Genel Kurul Toplant齦ar齨齨 belirtilen tarihlerde ger鏴kle⺶irilece餴 iletilmi⺶i.

T黵kiye 輍racat琮lar Meclisinden 18.3.2020 (bug黱) tarihinde al齨an yaz齞a; son d鰊emde ortaya 琮kan Koronavir黶 (Covid-19) salg齨?ile m點adele kapsam齨da 葭ieri Bakanl龗n齨 16.03.2020 tarihinde 輑 Valiliklerine g鰊derdi餴 ek genelgeye at齠ta bulunularak, sivil toplum kuruluar齨齨 genel kurullar?ve e餴timleri d鈎il insanlar?toplu olarak bir araya getiren her t黵l?toplant?ve faaliyetlerin (icra-i zorunluluk gerektiren y鰊etim faaliyetleri hari? ge鏸ci olarak ertelendi餴ne de餴nilmi⺶ir.

Bu kapsamda 5910 say齦?Kanunun 23 黱c?maddesinin Ticaret Bakanl齨a verdi餴 yetki 鏴r鏴vesinde; 輍racat琮 Birliklerinin Nisan 2020抎e yap齦mas?planlanan ola餫n genel kurullar齨齨 bahse konu vir黶 ile ilgili toplum sa餷齨a ili⺧in tehdidin 鰊lenebilmesine katk?sa餷anmas齨?teminen ikinci Bakanl齥 talimat齨a kadar ertelendi餴 bildirilmi⺶ir.

Bilgilerinize sunulur.

?Cumhur 蒉BIRAKMAZ
Genel Sekreter

365bet足球网站Ayr齨t齦?Bilgi 葭in: Firat Bozkurt