BASIN ODASI

Moda Geli㱮m Akademisi e餴timleri giri㱮mcilere rehber oluyor

輘tanbul Moda Akademisi (軲A) i㧏irli餴nde Kas齧 2019抎a baayan 揈ge Haz齬giyim ve Konfeksiyon 輍racat琮lar?Birli餴 (EHK軧) Moda Geli㱮m Akademisi?e餴timleri pandemi s黵esince de aksamadan online devam ediyor.


Ege Haz齬giyim ve Konfeksiyon 輍racat琮lar?Birli餴 Ba⺧an?Burak Sertba? yeni normalin 鰊e 琮kan en 鰊emli kavramlar齨dan birinin dijitallee oldu饀nu s鰕ledi.


揚andemiyle baayan s黵e?黵etim teknolojilerindeki de餴㱮mi, dijital teknolojilerin e餴time entegrasyonunu h齴land齬d? Hem e餴tim sisteminde hem de 黵etimde yeni inovasyonlara ihtiya?duyuldu饀nu ortaya koymu?oldu. Yeni normal i鏸n yeni yetkinliklerin gerekti餴ni de unutmamak gerekiyor. Dijitalleenin ajandam齴da 鰊 s齬ada yer almas齳la firmalar齧齴a, giri㱮mcilere y鰊elik e餴tim programlar齧齴? sekt鰎leri yeniden yap齦and齬an pandemiye g鰎e dijitalin t黰 enstr黰anlar齨?etkin kullanarak yeni ve b黷黱c黮 bir yaklamla tasarlad齥. 輘tanbul Moda Akademisi i?birli餴ndeki 16 e餴timden olun 揈HK軧 Moda Geli㱮m Akademisi?e餴timlerine bu s黵e鐃e de online devam ediyoruz.?/p>


Kat齦齧c齦ara ihracattan trend ve stile, markadan pazarlamaya kadar bir 鏾k ba齥ta e餴tim verildi餴nden bahseden Sertba?s鰖lerine yle devam etti:


揂na oda瘕m齴 T黵kiye'nin lokomotif sekt鰎lerinden haz齬 giyim ve konfeksiyon sekt鰎黱黱 yeni bir srama ger鏴kle⺶irmesi i鏸n nitelikli giri㱮mcilere ve stratejilerini do餽u olu⺶urmaya 鏰lan firmalara e?zamanl? interaktif e餴timlerle do餽u ment鰎l黭 sa餷amak, bilin鏻endirmek. Bu noktada e餴timler firmalar齨 risklerden daha az etkilenmesini, b黷黱c黮 ve sistematik bir kriz y鰊etimi stratejisi benimsemelerini sa餷齳or. 揈vden Koleksiyon Y鰊etimi ve Planlama?e餴timiyle pazar ve rakip analizi, marka, t黭etici davranlar? trendler, perakende takvimi, koleksiyonu etkileyen finansal ko⺷llar齨 analizi, b黷鏴, da瘕t齧 ve sata y鰊elik stok ve fiyat planlanmas? tedarik s黵ecinin planlanmas? inovasyon, fikir amas齨dan koleksiyona haz齬l齥 s黵eci konular齨?irdeledik.?/p>


Burak Sertba? d黱yada her ge鏴n g黱 artan 鏴vre bilinciyle beraber geri d鰊黰e dikkat 鏴kmek i鏸n yeni uygulamalar齨 yap齦d齨?s鰖lerine ekledi.


揟黭etim alkanl齥lar齨齨 de餴esi ve kullan at k黮t黵黱黱 toplumlardaki bilin鏻enmeyle zay齠lamas? 鏴vresel sorunlarla ba?edebilmemizin en 鰊emli ad齧lar齨dan biri olacak. Yeni normal ile birlikte alkanl齥lar齨 de餴㱮p kaynaklar齨 kullan齧齨齨 daha bilin鏻i hale gelmesi, katma de餰rli 黵etimi ve verimlili餴 art齬mak i鏸n uzun s黵edir benimsedi餴miz s黵d黵黮ebilir, 鏴vre dostu 黵etim 揚andemi ve S黵d黵黮ebilirlik?e餴timimizin ana eksenini olu⺶urdu. S黵d黵黮ebilir bar齧齴a katk?sa餷ayan e餴timlerimize Ege 輍racat琮 Birlikleri抧in e餴tim, seminer ve etkinlik portal?E軧 Kamp黶掽n kampus.eib.hezenghome126.com internet adresinden ulabilirler.?/p>